Business Conference

Informacja

LIKWIDATOR GLOBAL FINANCE SPÓŁKI AKCYJNEJ W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, ADRES: UL. ŚWIĘTY MARCIN 29/8, 61-806 POZNAŃ, WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000642597, O NUMERZE REGON: 365664585, NIP: 9571089297, O KAPITALE ZAKŁADOWYM  200 000,00 ZŁ, KAPITAŁ WPŁACONY: 50 000,00 ZŁ, (ZWANEJ DALEJ "SPÓŁKĄ") ZAWIADAMIA, ŻE WALNE ZGROMADZENIE UCHWAŁĄ Z DNIA 28-08-2020 POSTANOWIŁO O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM WZYWA SIĘ WIERZYCIELI SPÓŁKI, ABY ZGŁOSILI SWE WIERZYTELNOŚCI.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!